หลักสูตรปริญญาตรี สอนเป็นภาษาอังกฤษ

Bachelor’s Degree (English taught)